คอคอดกระ หรือ กิ่วกระ

อคอดกระ หรือ กิ่วกระ เป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู บริเวณแม่น้ำกระบุรี ซึ่งเป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า ด้วยระยะทางเพียง 100 เมตรเท่านั้น ชาวบ้านทั้งสองฝั่งจึงใช้แม่น้ำนี้เป็นเส้นทางไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก บริเวณคอคอดกระมีระยะทางจากฝั่งทะเลตะวันตกจรดฝั่งตะวันออกกว้างประมาณ 50 กิโลเมตร โดยมีส่วนที่อยู่ในไทยในฝั่งตะวันออก

ที่มีความกว้างเพียง 9 กิโลเมตร ส่วนฝั่งตะวันตกอยู่ในเขตปกครองของเมืองตระ ประเทศพม่า อย่างไรก็ตาม คอคอดกระยังเหมาะเป็นจุดถ่ายภาพเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ของระนอง และยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำกระบุรี ซึ่งไหลพาดผ่านพรมแดนไทย-เมียนมาร์
อดีตแห่งคอคอดกระ คอคอดกระ มีความสำคัญ ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน เนื่องจากเคยเป็นเส้นทางเดียวที่พม่าใช้เดินทัพผ่านภูเขาสลับซับซ้อนแล้วลัดช่องเขาเข้ามาตีหัวเมืองปักษ์ใต้ฝั่งทะเลตะวันออก และยังเป็นจุดยุทธ์ศาสตร์ที่สำคัญทางเศรษฐกิจตั้งแต่ในสมัยพระนารายณ์มหาราช ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการขุดคลองตัดผ่านที่จะสามารถใช้เป็นทางลัดเพื่อร่นระยะทางในการเดินเรือ จากฝั่งทะเลอันดามันเข้ามายังอ่าวไทยได้โดยไม่ต้องอ้อมไปทางแหลมมลายู แนวคิดที่จะขุดคอคอดกระจึงเกิดขึ้นอยู่หลายครั้ง แต่ก็เลิกล้มไป เช่น ในสมัยรัชกาลที่ 4 ฝรั่งเศสคิดจะขุดคอคอดกระ แต่ก็เกิดความขัดแย้งกับประเทศอังกฤษเกี่ยวกับผลประโยชน์ของธุรกิจท่าเรือในปีนังและสิงคโปร์ซึ่งเป็นทางเดินเรือเก่าแก่ รวมทั้งปัญหาพรมแดนพม่า – ไทย ซึ่งกั้นด้วยแม่น้ำกระบุรี ส่วนในปัจจุบันแนวคิดที่จะขุดคอคอดกระก็ยังคงไม่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติทางด้านการทหาร แม้ว่าจะได้รับความสนใจจากทั้งทางราชการและประชาชน เนื่องจากมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงก็ตาม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand